Μετά τον Βόλο σειρά έχει το Ρέθυμνο, καθώς άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα Ρεθύμνου χορηγήθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου.

Την ΚΥΑ υπογράφουν ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης και οι υπουργοί Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης.

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας άδειας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου αποκτά τη δυνατότητα να προβεί στην κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, ενώ η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ.

Το ΦΕΚ

Αναλυτικότερα, το ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:

Χορηγούμε στο «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου» άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα Ρεθύμνου, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, σύμφωνα με:

(α) την υπ’ αρ. 110/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα Ρεθύμνου,

(β) τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τις υποδειχθείσες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τροποποιήσεις, συστάσεις και περιορισμούς,

(γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 24554/29-2-1996 κοινής υπουργικής απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των έργων του λιμένα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 18138/6-4-2016 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 17462/5-4-2017 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποχρεούται στην τήρηση και εφαρμογή των αναφερομένων στον ως άνω τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, καθώς και στη διασφάλιση συμβατότητας του συνόλου των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, με τον προβλεπόμενο στον τεχνικό φάκελο σχεδιασμό του υδατοδρομίου, όπως αυτός ειδικότερα αποτυπώνεται και περιγράφεται στους χάρτες (ναυτικός χάρτης της Υ.Υ.Π.Ν. και χάρτες της Γ.Υ.Σ.), το τοπογραφικό διάγραμμα, το εγχειρίδιο υδατοδρομίου και τα συνοδά αυτού σχέδια που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να γνωρίζει, να τηρεί και να εφαρμόζει, όπου απαιτείται, τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως και 27) του ν. 4663/2020.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Ρεθύμνου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο με υπ’ αρ. 3113.10-69/12650/21/19-02-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Η παρούσα απόφαση είναι προϋπόθεση και έρεισμα των αντίστοιχων πράξεων και αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν, εφόσον αυτό απαιτείται, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Η παρούσα δεν τις υποκαθιστά, ούτε δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές στο να εκδώσουν τις προβλεπόμενες άδειες σε περίπτωση που δε συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ούτε απαλλάσσει τον κάτοχό της από τυχόν απαιτήσεις εγκρίσεων, αδειών ή εισφορών.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4014/2011 και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ, όποτε αυτό απαιτείται.

Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται αυτοδίκαια εάν εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

Τροποποίηση των στοιχείων της παρούσας άδειας, ανάκληση και μεταβίβαση αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 4663/2020.

Η παρούσα απόφαση δεν εκχωρεί σε καμία περίπτωση δικαίωμα άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και δεν καθιστά επιτρεπτή τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την υποβολή νέας αίτησης που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

Πηγή: metaforespress.gr