Οικονομική Ανάλυση Επενδυτικών Σχεδίων Harold Bierman Jr. & Seymour Smidt Μετάφραση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός
Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών
Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Τα άτομα και οι επιχειρήσεις έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με μεγάλο αριθμό αποφάσεων, στις οποίες είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθούν τα βασικά κόστη και οφέλη ενός μακροχρόνιου έργου. Αυτό το σύγγραμα επιτρέπει στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να πραγματοποιήσει τεκμηριωμένες επιλογές, οι οποίες παρουσιάζονται με βάση το χρόνο και τον  κίνδυνο. Ενώ άλλα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των επενδύσεων, οι Bierman και Smidt θεωρούν ότι το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) είναι το πιο αξιόπιστο μέτρο αξίας και πόσο σημαντικό είναι για όσους λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις (βλ. επίσης Κ. Ζοπουνίδης, Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2013).

Ένατη έκδοση: επιστροφή στις ρίζες

Στην ένατη έκδοση, αυτό το κλασικό εγχειρίδιο επιστρέφει στις ρίζες του ως μια σαφής και περιεκτική εισαγωγή σε αυτό το περίπλοκο αλλά ουσιαστικό θέμα της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων (Corporate Finance). Ένα διευρυμένο θέμα αυτής της έκδοσης είναι η προσαρμογή στην αβεβαιότητα ενώ έχει προστεθεί και ένα εντελώς νέο κεφάλαιο που εξερευνά τη χρήση των πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης. Επίσης, καλύπτει σε βάθος πολλά θέματα που δεν έχουν διερευνηθεί όπως:

 • Η διανεμητική πολιτική και ο προϋπολογισμός κεφαλαίου,
 • Η επένδυση μιας εταιρείας σε μια άλλη,
 • Η επένδυση σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Εύκολα κατανοητό και καλύπτοντας τις βασικές θεωρητικές αρχές του προϋπολογισμού κεφαλαίου (capital budgeting), το εγχειρίδιο αυτό πρόκειται να βοηθήσει τους αναγνώστες να λάβουν έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις για επιχειρήσεις κάθε τύπου.

Δομή

Το βοβλίο αποτελείται από 18 κεφάλαια που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα.

 • Επενδυτικές αποφάσεις και εταιρικοί στόχοι
 • Διαχρονική αξία του χρήματος
 • Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου: οι παραδοσιακές λύσεις
 • Αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις
 • Ετήσια ισοδύναμα κόστη και αποφάσεις αντικατάστασης
 • Προϋπολογισμός κεφαλαίου υπό καθεστώς κατανομής κεφαλαίου
 • Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου και άλλα προεξοφλητικά επιτόκια
 • Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
 • Κόστος του κεφαλαίου και η κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Μερισματική πολιτική
 • Επενδυτική πολιτική μιας επιχείρισης σε μια άλλη
 • Επενδύσεις σε κυκλοφορούν ενεργητικό
 • Ξένες επενδύσεις
 • Απόφαση αγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Εισαγωγή στα πραγματικά δικαιώματα προαίρεσης
 • Προϋπολογισμός κεφαλαίου και πληθωρισμός
 • Αντανακλάσεις στην απόφαση προϋπολογισμού κεφαλαίου
 • Περιπτώσεις μελέτης.

Οι περισσότερες περιπτώσεις μελέτης αφορούν πραγματικές αποφάσεις επενδύσεων μέσα σε επιχειρήσεις.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών και τμημάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ελληνικών ΑΕΙ.