Ενότητα Επιχειρησιακό Περιβάλλον από τον επιστημονικό ιστότοπο aviationlife.gr

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική, κοινωνική, οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση.

Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σχετικά με την κλίμακα και τις συνέπειες της πανδημίας και εγείρουν πολλά ερωτήματα, κυρίως σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ των επιχειρήσεων.

Γράφει ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Πώς εξελίσσονται οι προτεραιότητες των χρηματοοικονομικών διευθύνσεων (Chief Financial Officer- CFO) στο πλαίσιο της τρέχουσας αστάθειας. Όταν κάποιοι επιμένουν στα μοντέλα τους, άλλοι αντιδρούν στη νέα κατάσταση και καινοτομούν.

Για παράδειγμα, reporting, διαχείριση προϋπολογισμού, διαχείριση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων, τέτοιες είναι οι κύριες λειτουργίες του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ. Η τεχνολογία λογισμικού εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες όπως η παροχή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης σε εργαλεία ανάλυσης αποφάσεων που προσφέρουν ένα παγκόσμιο και τοπικό όραμα της επιχείρησης. Σε αυτή την ταραχώδη στιγμή όπως αυτή που βιώνουμε, το ερώτημα είναι, σε τί είδους χρήση θα δοθεί η μεγαλύτερη προσοχή στους CFO, και κυρίως, πώς θα διαχειριστούν τις συνέπειες τις κρίσης στη δομή τους;

Χρηματοοικονομικές επιδόσεις, σε συνδυασμό με το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον

Από μια γενική άποψη και εκτός οποιασδήποτε συγκυρίας, η διαχείριση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων μπορεί να χωριστεί σε τρεις χρονικούς άξονες: μια στόχευση στο παρελθόν όπου ο CFO καταρτίζει τους λογαριασμούς, υπολογίζει με βάση προηγούμενα δεδομένα και δίνει πιστοποιημένες αναφορές, μια στόχευση στο παρόν κατά την οποία η χρηματοοικονομική δραστηριότητα συνίσταται, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση του ταμειακού αποτελέσματος, στην πληρωμή προμηθευτών και στη διαχείριση πελατών και, τέλος σε μια στόχευση στο μέλλον με τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τις προβλέψεις του ταμειακού αποτελέσματος, αναμενόμενων κινδύνων, επενδυτικών ευκαιριών για την ανάπτυξη της επιχείρησης βραχυπρόθεσμα και μεσο-μακροπρόθεσμα.

Η κρίση δημιουργεί νέα κατάσταση: Οι CFO πρέπει να πλοηγούνται με μειωμένη ορατότητα

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της μεγέθυνσης και της κερδοφορίας, οι χρηματοοικονομικές διευθύνσεις στρέφονται στη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την απόκτηση μεγίστου κέρδους από αυτά.

Η διαχείριση κινδύνων έχει αλλάξει. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε κινδύνους τρίτων, όπως η αποτυχία πελατών ή υπεργολάβων, ο κίνδυνος των οποίων ενισχύεται με την κρίση. Οι CFO στρέφονται περισσότερο σε αυτόν τον τύπο λειτουργικού κινδύνου. Έχοντας μειωμένη στόχευση για το μέλλον, εννοούν περισσότερο τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση η οποία είναι ένας από τους αιτιώδεις παράγοντες για την τρέχουσα κρίση.

Συμπερασματικά, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, σήμερα μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από χθες, είναι μια δραστηριότητα που κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει. Οι CFO, χρησιμοποιώντας την επιμονή και την καινοτομία, μπορούν: (1) να παραμείνουν στο επιχειρηματικό μοντέλο τους και να περιμένουν την κρίση να τελειώσει, (2) να εφαρμόσουν νέες μεθόδους λειτουργίας οι οποίες θα επιτρέψουν στην εταιρεία να προσαρμοστεί στην κρίση και να διαρκέσει όσο το δυνατόν καλύτερα.