Από το βιβλίο:

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2020

Του Καθηγητή-Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη

Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Ο  Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

To παρόν εγχειρίδιο ασχολείται με βασικές έννοιες και λειτουργίες της χρηματοοικονομικής (finance) των αγορών και των κινδύνων σε επίπεδο επιχειρήσεων, τραπεζών και χαρτοφυλακίου μετοχών.

Ο καθηγητής Ζοπουνίδης, στηριζόμενος σε βασικά βιβλία αναφοράς, προχωρά στην περιγραφή του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, της χρηματοοικονομικής και της κρίσης που ξεκίνησε από το 2008.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις νέες προκλήσεις του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ με παρουσιάσεις σε έννοιες όπως χρηματοοικονομική ανάλυση, αποδοτικότητα, επιχειρηματική αξία, φερεγγυότητα και κίνδυνος πτώχευσης επιχειρήσεων.

Τα εφαρμοσμένα μαθηματικά έχουν εισέλθει στη χρηματοοικονομική τα τελευταία 45 χρόνια και έχουν αναβαθμίσει τα εργαλεία εκτίμησης των χρηματοοικονομικών ερευνητών σε θέματα αβεβαιότητας, επενδύσεων, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και βέλτιστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα big data έχουν αλλάξει το τοπίο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Η ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιφέρει ήδη δραστικές αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα με εκτεταμένη χρήση ψηφιακών δικτύων. Στην ίδια κατεύθυνση, κινείται και η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) που μέσω της χρησιμοποίησης πλατφορμών χρησιμεύει στη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

Ο συγγραφέας αναφερόμενος στη χρηματοοικονομική λογιστική, τονίζει ότι ο επιστημονικός χώρος αυτός έχει πολλαπλά εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς με τα ΔΛΠ και σε εθνικό επίπεδο με τα ΕΛΠ. Οι επιπτώσεις της πανδημίας μεταφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών αγορών. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον όρο της βιώσιμης ανάπτυξης και του μέλλοντος των επιχειρήσεων και της λογιστικής. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο τομέας των μαθηματικών έχει εφαρμογές και στη λογιστική επιστήμη και στον εταιρικό έλεγχο.

Τέλος, ο συγγραφέας επικεντρώνεται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Δημιουργούνται πλέον νέοι κίνδυνοι κλιματικής φύσης και τίθεται το πρόβλημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που προωθούν την κλιματική μετάβαση έναντι της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η πανδημία έφερε επίσης στο προσκήνιο την επιστροφή του κινδύνου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική επιστήμη αλλά και σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών εννοιών και λειτουργιών τής χρηματοοικονομικής σε επιχειρήσεις (corporate finance) και σε αγορές (financial markets).
Αρχικά, αναφέρονται οι βασικές έννοιες του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, οι 100 βασικές λέξεις της χρηματοοικονομικής και οι 100 της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Στη συνέχεια γίνεται μνεία στις νέες προκλήσεις τού χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ και παρουσιάζονται οι έννοιες της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, της αποδοτικότητας, της φερεγγυότητας και του ρίσκου πτώχευσης επιχειρήσεων. Παράλληλα, στο εγχειρίδιο εμφανίζεται η συνεισφορά των μαθηματικών στη χρηματοοικονομική επιχειρήσεων και στη διαχείριση του ρίσκου χαρτοφυλακίων. Η χρηματοοικονομική λογιστική με τα νέα διεθνή ΔΛΠ, ΕΛΠ, παρουσιάζει τις μεταβολές στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στις τράπεζες του μέλλοντος και στη νέα σχέση που δημιουργείται μεταξύ χρηματοοικονομικής και κλιματικής αλλαγής.
Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική επιστήμη, αλλά και σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και σε χρηματοοικονομικούς/χρηματιστηριακούς αναλυτές/επενδυτές.

Επιμέλεια:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής και Αν. Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι επίσης Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του ίδιου Πολυτεχνείου και, από το 2012, Distinguished Research Professor στο Audencia Business School (Γαλλία). Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας του έχουν απονεμηθεί πολλές διεθνείς τιμητικές διακρίσεις. Το 2018, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον ανακήρυξε Επίτιμο Διδάκτορα για το έργο του στην Πολυκριτήρια Ανάλυση και τις Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει 95 βιβλία που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους και περισσότερες από 500 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά, στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας, της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, της πολυκριτήριας ανάλυσης και του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ –τομείς στους οποίους επικεντρώνονται τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα.