Φωτογραφία REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS


Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. (AEGEAN ή Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια
σχετικής γνωστοποίησης των ελληνικών αρχών, εγκρίθηκε σήμερα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατική ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης προς την
Εταιρεία ύψους 120 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε
λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη
μέλη της ΕΕ με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας στο διάστημα
23 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020. Η κρατική ενίσχυση αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε
στο πλαίσιο του άρθρου 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και καλύπτει μέρος των ζημιών που υπέστη η Εταιρεία κατά το διάστημα
των περιορισμών.
Η ενίσχυση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας πλαισίου με τις ελληνικές
αρχές. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 120 εκ.
ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκ. ευρώ. Παράλληλα, το Ελληνικό
Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) με
τιμή εξάσκησης ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας κατά την
αύξηση που θα προκηρυχθεί. Οι τίτλοι θα μπορούν να εξασκηθούν μεταξύ 2-5 ετών
από την καταβολή της ενίσχυσης, ώστε να υπάρχει όφελος από την όποια αύξηση
της τιμής της μετοχής, και θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατόπιν της αύξησης των ιδιωτών.
Η κρατική ενίσχυση, συμφωνήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρως σοβαρές
επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας
και παράλληλα την εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά της Εταιρείας στον τουρισμό,
στην οικονομία και στα άμεσα δημόσια έσοδα της χώρας.
Δεδομένης της σημερινής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Εταιρεία σκοπεύει να δρομολογήσει τις απαραίτητες εταιρικές διαδικασίες και αιτήσεις
για έγκριση από τις αρχές κεφαλαιαγοράς στο προσεχές διάστημα. Στόχος της
Εταιρείας είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέσα στο πρώτο τρίμηνο-
τετράμηνο του έτους.

aviationlife.gr