Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 914η/19.5.2021 συνεδρίασή του.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε παράλληλα:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €40.000 κ. Αντώνιο Καράτζη, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 14 στοιχείο α’ και 19 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, λόγω αγοράς μετοχών της εταιρίας ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ στις 5/11/2019.

Την επιβολή προστίμου ύψους €40.000 στην εταιρία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1(γ) της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

Την επιβολή προστίμου ύψους €30.000 κ. Βενιανάκη Κωνσταντίνο, για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 3606/2007.

Πηγή: capital.gr