Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι 351,38 εκατομμύρια ευρώ φινλανδικής στήριξης υπέρ της Finnair είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τη ζημία που υπέστη λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού μεταξύ 16 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της Finnair για ζημίες που υπέστη μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2020 λόγω των αναγκαίων ταξιδιωτικών περιορισμών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού: (i) κατά την πρώτη περίοδο αποζημίωσης, από τις 16 Μαρτίου έως τις 30 Μαρτίου Ιούνιος 2020, το κοινοποιηθέν μέτρο θα αποζημιώσει τη Finnair για τη συνολική απώλεια εισοδήματος που προκλήθηκε από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη Φινλανδία, στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες

(ii) στη δεύτερη περίοδο αποζημίωσης που αρχίζει τον Ιούλιο, δεδομένου ότι πολλοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην ΕΕ είχαν ήδη αρθεί, τότε το κοινοποιηθέν μέτρο θα αποζημιώσει τη Finnair για τις απώλειες που προκλήθηκαν από εναπομείναντες ή νέους περιορισμούς ταξιδιού που επηρεάζουν συγκεκριμένα δρομολόγια. Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή υβριδικού δανείου ύψους 351,38 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την άμεση αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή τομέων για ζημίες προκαλείται από εξαιρετικά περιστατικά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ξέσπασμα του κορωνοϊού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό γεγονός,  απρόβλεπτο, που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Κατά συνέπεια, δικαιολογούνται εξαιρετικές παρεμβάσεις από το κράτος μέλος για την αντιστάθμιση των ζημιών που συνδέονται με την εστία. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το φινλανδικό μέτρο αποζημίωσης για ζημίες είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager δήλωσε: « Ο τομέας των αερομεταφορών έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τους διάφορους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Με το μέτρο που εγκρίναμε σήμερα, η Φινλανδία θα αποζημιώσει τη Finnair για ζημίες που υπέστησαν άμεσα ως αποτέλεσμα τέτοιων περιορισμών. “

aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday