Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ένα ιταλικό μέτρο ενίσχυσης ύψους 12.835 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Alitalia είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημιές που υπέστησαν σε ορισμένα δρομολόγια λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2021.

Το 2019 η εταιρεία εξυπηρέτησε εκατοντάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας περίπου 20 εκατομμύρια επιβάτες από τον κύριο κόμβο της στη Ρώμη και άλλα ιταλικά αεροδρόμια σε διάφορους διεθνείς προορισμούς.

Οι περιορισμοί που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην Ιταλία και σε άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης ενός δεύτερου και τρίτου κύματος πανδημίας έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις της Alitalia. Ως αποτέλεσμα, η Alitalia υπέστη σημαντικές απώλειες λειτουργίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόσθετο μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της Alitalia για περαιτέρω ζημίες που υπέστησαν σε συγκεκριμένες διαδρομές από την 1η έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, λόγω των αναγκαίων μέτρων έκτακτης ανάγκης και των ταξιδιωτικών περιορισμών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης 12.835 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε άμεσα στην αεροπορική εταιρεία κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με ανάλυση διαδρομής προς διαδρομή των επιλέξιμων δρομολογίων.

Αυτό ακολουθεί τις αποφάσεις της Επιτροπής στις 26 Μαρτίου 2021 , 29 Δεκεμβρίου 2020 και 4 Σεπτεμβρίου 2020για την έγκριση ιταλικών μέτρων αποζημίωσης υπέρ της Alitalia, αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημίες που υπέστησαν από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 και από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Ιουνίου αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης αποζημίωσης υπέρ της Alitalia που έχει κοινοποιηθεί από την Ιταλία και εγκριθεί από την Επιτροπή ανέρχεται πλέον σε περισσότερα από 310 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την άμεση αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή τομέων για ζημίες προκαλείται από εξαιρετικά περιστατικά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ξέσπασμα του κορωνοϊού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό γεγονός, ,  που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Κατά συνέπεια, δικαιολογούνται εξαιρετικές παρεμβάσεις από το κράτος μέλος για την αντιστάθμιση των ζημιών που συνδέονται με την εστία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό μέτρο θα αντισταθμίσει τις ζημίες που υπέστη η Alitalia , καθώς η απώλεια κερδοφορίας σε ορισμένες διαδρομές ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου μπορεί να θεωρηθεί ζημία που συνδέεται άμεσα με το εξαιρετικό συμβάν. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η ποσοτική ανάλυση κατά διαδρομή που υπέβαλε η Ιταλία προσδιορίζει καταλλήλως τη ζημία που οφείλεται στα μέτρα περιορισμού και, ως εκ τούτου, η αποζημίωση δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ζημίας σε αυτές τις διαδρομές.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόσθετο ιταλικό μέτρο αποζημίωσης ζημιών είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

aviationlife.gr με πληροφορίες από tourismtoday.gr