Στις 18 Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα τροπολογία για την αεροπορική ασφάλεια.


Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ενέκρινε την τροπολογία 18 στο Παράρτημα 17 Διεθνών Προτύπων και Συνιστώμενων Πρακτικών, Ασφάλεια της Αεροπορίας. Στόχος είναι:

  • Να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση μιας αποτελεσματικής κουλτούρας ασφάλειας από τα κράτη και τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών των απαιτήσεων για Προγράμματα Ασφάλειας Αεροσκαφών (AOSP).
  • Η ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους ελέγχου παραδιδόμενων αποσκευών ικανών να ανιχνεύουν εκρηκτικά και εκρηκτικά.

Η τροπολογία 18 απορρέει από τις προτάσεις της 32ης συνεδρίασης της επιτροπής ασφάλειας αερομεταφορών (AVSECP/32), που πραγματοποιήθηκε 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα του Παραρτήματος 17 Ασφάλεια της Αεροπορίας είναι ανάλογα με επίπεδο απειλής για την πολιτική αεροπορία.

Το ICAO όρισε την 18η Ιουλίου 2022 ως ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ, εκτός εάν υπάρξουν ενστάσεις από την πλειονότητα των κρατών μελών πριν από αυτήν την ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση τίθεται σε ισχύ στις 18 Νοεμβρίου 2022.

Πηγή: tourismtoday.gr