Νέα Κριτήρια Βιωσιμότητας για τα αεροπορικά καύσιμα SAF, ενέκρινε το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).


Τα βιώσιμα καύσιμα SAF, είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία (CORSIA).

Κάνοντας χρήση αεροπορικών καυσίμων που πληρούν τα νέα Κριτήρια Βιωσιμότητας για τα οφέλη μείωσης του CO2, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς πτήσεις μπορούν να διεκδικήσουν σχετικές μειώσεις στις απαιτήσεις αντιστάθμισης CORSIA CO2.

«Αυτή η έγκριση είναι κίνητρο για την παραγωγή SAF ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τον σημαντικό ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση της αεροπορίας, σχολίασε ο πρόεδρος του Συμβουλίου ICAO, Salvatore Sciacchitano.
Υπογραμμίζει επίσης τη συνεχιζόμενη σημασία της επιδίωξης μιας παγκόσμιας εναρμονισμένης προσέγγισης για τον μετριασμό των εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές επιχειρήσεις».

Η έγκριση των κριτηρίων βιωσιμότητας SAF συμπληρώθηκε από πρόσθετες αποφάσεις CORSIA σχετικά με την ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας.
Αφορούν επίσης την περιοδική αναθεώρηση CORSIA το 2022, την επόμενη Συνέλευση του ICAO. Αυτή θα είναι στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου φιλόδοξου στόχου (LTAG) για τη διεθνή αεροπορία.

Το πλαίσιο αντιστάθμισης CORSIA έχει υιοθετηθεί από τις χώρες μέσω του ICAO. Και συμπληρώνει τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις τους να επιδιώξουν τη συνεχή μείωση των εκπομπών στις αεροπορικές μεταφορές μέσω τεχνολογιών αεροσκαφών. Καθώς και επιχειρησιακών καινοτομιών αλλά και την ευρύτερη πιο προσιτή ανάπτυξη του SAF.

Πηγή: tourismtoday.gr