Στα 308 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό οικονομικής στήριξης που θα καταβάλλει το δημόσιο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Αιγαίου, Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οι αερολιμένες θα στηριχτούν για τις ζημιές που υπέστησαν το 2020 λόγω των ληφθέντων κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκε χθες Παρασκευή 11 Ιουνίου, προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ύψος των ποσών για τους παραχωρησιούχους καθορίζεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τι ποσό προβλέπεται για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport

Για τη Fraport, το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται περίπου στα 177,9 εκατ. ευρώ για το έτος 2020.

Το ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά κατά την οποία υπολείπονται τα πραγματοποιηθέντα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Παραχωρησιούχου για το έτος 2020 σε σχέση με το εφαρμοζόμενο Οικονομικό Μοντέλο σύμφωνα με την από 14.12.2015 Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ) (ν. 4389/2016).

Για την ανωτέρω αποζημίωση, ορίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο κρίνει ότι συντρέχει «Γεγονός Ευθύνης: Δημοσίου» κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική ΣΠ και ο Παραχωρησιούχος αποδέχεται τον συμψηφισμό πληρωμών προς το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της ίδιας ΣΠ.

Συμφωνείται ότι η καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης για το έτος 2020, λαμβάνει χώρα με συμψηφισμό και ειδικότερα ότι, ο Παραχωρησιούχος δεν θα καταβάλλει την Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Για το έτος 2021, συμφωνείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το ενδεχόμενο μη καταβολής της ανωτέρω Αμοιβής και για το έτος 2022.

Επίσης, για το έτος 2020, συμφωνείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης με τη Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης, η οποία θα οφείλεται εκ νέου για το έτος 2022 και μετά.

Για το έτος 2021, συμφωνείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το ενδεχόμενο της εκ νέου καταβολής της ανωτέρω Αμοιβής για το έτος 2023 και μετά.

Συμφωνείται ότι για την χρήση 2021, σε περίπτωση που τα οικονομικά αποτελέσματα του Παραχωρησιούχου υπολείπονται και πάλι των προβλεπομένων στο εφαρμοζόμενο Οικονομικό Μοντέλο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάσουν την ικανοποίηση τυχόν δικαιωμάτων και την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών τους σύμφωνα με την ΣΠ, ενώ τυχόν αποζημίωση του Παραχωρησιούχου δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε Ετήσια ή Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης και μετά το έτος 2022, σύμφωνα με τον θεσπιζόμενο Μηχανισμό Ελέγχου.

Η ανωτέρω συμφωνία απαλλάσσεται από την καταβολή τελών χαρτοσήμου αλλά και από οποιοδήποτε τέλος και φόρο.

Τι ποσό αποζημίωσης θα λάβει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οικονομική ενίσχυση, στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020, έως του ποσού των 130 εκατ. ευρώ, ως εξής:

Άμεση επιχορήγηση έως του ποσού των 51,6 εκ. ευρώ περίπου, δια συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) (ν. 2338/1995), συνολικού ύψους έως 78,4 εκ. ευρω) περίπου καταβλητέων τα έτη 2020, 2021 και 2022, κατά την ακόλουθη σειρά:

  • Εως 48,4 εκατ. ευρώ περίπου καταβλητέα το έτος 2020.
  • Εως 15 εκατ. ευρώ καταβλητέα το 2021.
  • Εως 15 εκατ. ευρώ καταβλητέα το 2022.

Ο συμψηφισμός ανά έτος και στο σύνολο, δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά και σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού για το αντίστοιχο έτος.

Πηγή: tourismtoday,gr