Η γενική συνέλευση των ομολογιούχων ενέκρινε χθες τις τροποποιήσεις του ομολογιακού δανείου που ζήτησε η διοίκηση της Aegean. Αυτό ήταν και το τελευταίο απαραίτητο βήμα για να προχωρήσει η  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ και η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκατ. ευρώ.  

Πλέον το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης, έχοντας λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τον Μάρτιο, αναμένεται να καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πληροφοριακό δελτίο της ΑΜΚ, με στόχο αυτή να πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου διμήνου. 

Η διοίκηση της Aegean ζήτησε τροποποιήσεις σε ορισμένους όρους στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κεφαλαίων της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η κρατική ενίσχυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική διάταξη του νόμου 4772/2021, για την καταβολή των 120 εκατ. ευρώ θα πρέπει να προηγηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) της Aegean που θα αντιστοιχούν στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι αλλαγές που ζήτησε η διοίκηση της Aegean στους όρους του ομολογιακού αφορούσαν την αναπροσαρμογή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που θα πρέπει να καλύπτει η εταιρεία. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης ποσοστού 14% των καθαρών εσόδων που αντλήθηκαν από το ομολογιακό δάνειο, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν έως την 31 Δεκεμβερίου 2021 ως κεφάλαιο κίνησης, αντί της χρήσης τους για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έργο το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών, η εταιρεία έχει προσωρινά αναβάλει.

Ακόμη εγκρίθηκε η διεύρυνση της δυνατότητας της Aegean και των θυγατρικών της να λαμβάνουν νέο δανεισμό για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, όχι μόνο με τη μορφή σύμβασης πίστωσης ή σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, αλλά και με άλλου είδους συμβάσεις. 

Τέλος, η Aegean έλαβε και την άδεια να λαμβάνει νέο δανεισμό προκειμένου να αναχρηματοδοτεί οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δανειακή υποχρέωση και όχι μόνο των δανειακών υποχρεώσεων που υφίσταντο ήδη κατά το χρόνο έκδοσης του ομολόγου. Έτσι πλέον η εταιρεία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της με ευνοϊκότερους όρους. 

Πηγή: capital.gr – Κώστας Κετσιετζής