Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών συγκαλεί στις 24 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι η Aegean Airlines, με σκοπό την τροποποίηση όρων του δανείου, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 60 εκατ. ευρώ και την λήψη κρατικής βοήθειας, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι ομολογιούχοι δανειστές του ΚΟΔ καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 30.03.2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, που θα διεξαχθεί, επίσης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα .

Για την ανάγκη πραγματοποίησης της συνέλευσης των Ομολογιούχων και για τους λόγους τροποποίησης ορισμένων όρων του το διοικητικό συμβούλιο της «Αεροπορίας Αιγαίου» έχει δημοσιοποιήσει επεξηγηματική έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Εταιρεία κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα χρηματοοικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα της Εταιρείας, αλλά και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η υλοποίηση της συμφωνίας της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΔΣ υπογραμμίζει ακόμη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ έχουν ως στόχο:

– Να αναπροσαρμοστεί το διάστημα κατά το οποίο υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial covenants), παρέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην Εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και, κυρίως, στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της άντλησης της Κρατικής Ενίσχυσης που θα επιτρέψει την ενδυνάμωση των κεφαλαίων της κατά 180 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το διάστημα κατά το οποίο θα υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αναπροσαρμόζεται με ημερομηνία αναφοράς από 30.06.2022 και μέχρι τη λήξη του ΚΟΔ, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μέχρι την 30.04.2021 θα δεσμεύσει €10.8 εκ. υπέρ των ομολογιούχων στον Ενεχυριασμένο Λογαριασμό DSRA και μέχρι την 30.09.2021 θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ και θα λάβει Κρατική Ενίσχυση ύψους 120 εκ. ευρώ.

Συνακόλουθα, προτείνεται η παράταση έως την 30.09.2021 της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020. Παράλληλα, η Εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση να μην προτείνει στους μετόχους επιστροφή κεφαλαίου ή/και καταβολή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2021.

Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά ποσό €180 εκ., σύμφωνα με τους όρους της Κρατικής Ενίσχυσης, διασφαλίζει τις προοπτικές ανάκαμψης της Εταιρείας αλλά και τη μη μεταβολή της θέσης των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ προς το δυσμενέστερο.

Είναι, εξάλλου, πρόδηλο ότι η άντληση κεφαλαίων από την Εταιρεία μέσω της Κρατικής Ενίσχυσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη δέσμευση σημαντικού μέρους των κεφαλαίων αυτών υπέρ των ομολογιούχων, δεδομένου ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η Κρατική Ενίσχυση στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid19. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μη εφαρμογή της «Οικονομικής Υποχρέωσης» για τα έτη 2020 και 2021.

– Να προσδώσουν ευελιξία στην Εταιρεία προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις τρέχουσες κεφαλαιακές ανάγκες της και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον προσαρμοσμένο στις συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού Covid19 επιχειρηματικό σχεδιασμό της, προς όφελος όλων των εχόντων συμφέροντα σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων του ΚΟΔ.

Πηγή: metaforespress.gr

Photo by Porgiazis