Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

Κηφισιά, 1 Φεβρουαρίου 2021

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς αυτήν, ότι η Autohellas ATEE συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 29/01/2021 σε αγορά 20.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 82.534,86 Ευρώ.

Πηγή: capital.gr

Photo by VasilisAth