Από αύριο Τετάρτη θα είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση οι 18,75 εκατ. μετοχές της Aegean, οι οποίες προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της αεροπορικής εταιρείας, έπειτα από τη σημερινή έγκριση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο 0,65 του ευρώ ανά μετοχή, ενώ όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Πιο αναλυτικά:

«Η “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 16.06.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,65 η καθεμία (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021 (εφεξής η “Αύξηση”).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 15.06.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 18.750.000 Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους 60.000.000 ευρώ, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του από 19.05.2021 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο Β57, 19019 Σπάτα, τηλ.: 210-6261660 και 210-6261519».

Πηγή: moneyreview.gr