Το χρονοδιάγραμμα, η παράλληλη αύξηση κεφαλαίου των 60 εκατ. ευρώ και οι εξασφαλίσεις του Δημοσίου

To επόμενο βήμα για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκατ. ευρώ στο μεγαλύτερο εγχώριο αερομεταφορέα γίνεται σήμερα με την κατάθεση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, όπου εξειδικεύονται και οι σχετικοί όροι.Σύμφωνα με το άρθρο του 30 του νομοσχεδίου «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» χορηγείται οικονομική ενίσχυση 120 εκατ. ευρώ με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην Αεροπορία Αιγαίου για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού. Η καταβολή της ενίσχυσης, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί, γίνεται με την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχιού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ «κι έχει αρμοδίως πιστοποιηθεί η πλήρης και εξ’ ολοκλήρου καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης».

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και την καταβολή της ενίσχυσης εκδίδονται κα παραδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο, χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκδόσεων της εταιρείας. Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,5% επί του μετοχικό κεφαλαίου (σ.σ. μετά την αύξηση κεφαλαίου). Η τιμή άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας κατά την αύξηση κεφαλαίου των 60 εκατ. ευρώ.

«Ο κάτοχος των τίτλων μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δεύτερου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης από την Aegean και εφεξής υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω: Εντός 60 ημέρων από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η Aegean δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγορασία αξία τους.

Εάν η Αεροπορία Αιγαίου δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εντός της προθεσμίας των 60 ημέρων τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων κι εφόσον αυτός είναι το ελληνικό Δημόσιο, πρίν την άσκηση, απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκησης πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της οικονομικής ενίσχυσης των 120 εκατ. ευρώ.»

Επιπλέον, με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) μπορεί να ανατίθεται στο ΤΑΙΠΕΔ η υλοποίηση της άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις.Η δαπάνη της ενίσχυσης βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του οικονομικού έτους 2021.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, η οποία λαμβάνει χώρα εντός 20 ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου, η Aegean υποβάλλει προς το ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, αίτηση συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη με βάση οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα και ελεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία ως άμεση συνέπεια του κορωνοϊού.

Η εν λόγω έκθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πρίν την έναρξη της αύξησης κεφαλαίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση παραίτησης προς το ελληνικό Δηόσιο από οποιαδήποτε τυχούσα απαίτηση της εταιρείας αναφορικά με τη χρονική περίοδο της ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού Δημοσίου που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.Η οικονομική ενίσχυση δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και δεν οδηγεί σε υπερβάλλουσα ενίσχυση της ευθέως συναρτώμενης με την πανδημία ζημίας της.

Τέλος, η Aegean υποχρεούνται να υποβάλλει έως τις 30/6/2021 στις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπουργείων πλήρη έκθεση των εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών για την περίοδο αναφοράς (επίσης πιστοποιημένα από ελεγκτική εταιρεία) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα ενίσχυση.

Σε περίπτωση που προκύψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία ζημίας της εταιρείας υπολείπεται του ποσού της ενίσχυσης, το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι διαδικασίες διακρίβωσης της τυχόν υπερβάλλουσας ενίσχυσης, το επιτόκιο ανάκτησής της από το Δημόσιο.

Πηγή: newmoney