Η  “AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία” (“Εταιρεία”) ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την 14.5.2021 τα εξής:

(α) να συμμετάσχει η Εταιρεία στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της “Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.” (στο εξής “Aegean”) ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στην Aegean 11,836%, συνολικής αξίας €7.101.685,73, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Aegean.

(β) Να διατηρήσει η Εταιρεία το παραπάνω ποσοστό συμμετοχής της στην Aegean για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατ’ ελάχιστο μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να ασκήσει το παρεχόμενο δικαίωμα προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών έως ποσοστού 3,33%, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία έως €2.000.000.

Σε συνέχεια δε των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean και της σχετικής από 14.5.2021 ανακοίνωσης της τελευταίας, σύμφωνα με τις οποίες η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε σε €3,20 ανά μετοχή, ήτοι εντός του προβλεπόμενου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πλαισίου, η Εταιρεία θα προβεί στην εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων κατά τις καθοριζόμενες από την Aegean διαδικασία και προθεσμίες και ειδικότερα στην άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί 2.219.276 νέων μετοχών.

Πηγή: capital.gr

Photo by VasilisATH Porgiazis